Πολίτες (Ηλεκτρονική Υποβολή Πράξεων)
Υποβολή συμβολαιογραφικών πράξεων στα γραφεία του Φορέα (ν.4512/2018).
Πολίτες (Κτηματολόγιο σε Λειτουργία)
Δείτε τις ιδιοκτησίες σας στο Κτηματολόγιο.
Χρήστες του ΤΕΕ
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή αιτήσεων καταχώρισης στα οριστικά γραφεία του Φορέα.
Δικηγόροι
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή αιτήσεων καταχώρισης στα οριστικά γραφεία του Φορέα.
Συμβολαιογράφοι
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή συμβολαίων στα οριστικά γραφεία του Φορέα.
Δικαστικοί επιμελητές
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή αιτήσεων καταχώρισης πράξης στα γραφεία του Φορέα.
Έκδοση αριθμού προτεραιότητας για εξυπηρέτηση σε ΚΓ
Έκδοση αριθμού Προτεραιότητας Κτηματολογίου.
Πιστοποιητικά NATURA
Έκδοση πιστοποιητικών Natura 2000.
Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων (μόνο για μέλη επιτροπών)
Αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7α του ν. 2308/1995.

Ανάρτηση – Αιτήσεις διόρθωσης – Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου – Δημοσιοποίηση Εκθέσεων
Έλεγχος ακινήτων κατά την Ανάρτηση των Κτηματολογικών στοιχείων και δυνατότητα υποβολής αίτησης διόρθωσης. Δυνατότητα αίτησης και χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α.) για τις περιπτώσεις συναλλαγών ακινήτων μετά την Ανάρτηση. Έλεγχος Εκθέσεων που συντάχθηκαν από το Γραφείο Κτηματογραφησης, υποβολή Αναφορών για αιτούντες/ υποβολή αντιρρήσεων για θιγόμενους.
Επικαιροποίηση Στοιχείων Επικοινωνίας
Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email κτλ)
Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου (Ν.2308/1995)
Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, εντοπισμός ακίνητου και επισύναψη όλων των απαραίτητων έγγραφων (συμβόλαια, τοπογραφικά κτλ). Πληρωμή αντίστοιχου τέλους Κτηματογράφησης μέσω κάρτας πληρωμών.
Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης
Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής της Δήλωσης του (Ν. 2308/1995), ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά, αρκεί η υποβολή στο Γραφείο Κτηματογράφησης να είναι μεταγενέστερη της 2/7/2014.
Προανάρτηση
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δηλώσεων πριν την διενέργεια της Ανάρτησης με την δυνατότητα, επανεξέτασης των στοιχείων ατελώς, εντός 45 ημερών από την διενέργεια της.
Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων
Ενημέρωση πολιτών για τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης διόρθωσής.
Τελικά στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές
Αποτελέσματα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα του κάθε πολίτη. Απεικόνιση των ακινήτων την στιγμή της λήξης της Κτηματογράφησης περιλαμβάνοντας την χωρική και νομική πληροφορία τους.
Εντοπισμός μέσω κινητού
Πρόσβαση στους χάρτες του Κτηματολογίου, μέσω του κινητού τηλεφώνου, εντοπισμός ακινήτου, σχεδιασμός και παραλαβή με email των συντεταγμένων.