Πολίτες
Δείτε τις ιδιοκτησίες σας στο Κτηματολόγιο
Χρήστες του ΤΕΕ
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή αιτήσεων καταχώρισης στα οριστικά γραφεία του Φορέα.
Δικηγόροι
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή αιτήσεων καταχώρισης στα οριστικά γραφεία του Φορέα.
Συμβολαιογράφοι
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές, υποβολή συμβολαίων στα οριστικά γραφεία του Φορέα.
Δικαστικοί επιμελητές
Έρευνα στις Κτηματολογικές εγγραφές.
Πιστοποιητικά NATURA
Έκδοση πιστοποιητικών Natura 2000.
Ανάρτηση – Αιτήσεις Διόρθωσης – Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου
Έλεγχος ακινήτων κατά την Ανάρτηση των Κτηματολογικών στοιχείων και δυνατότητα υποβολής αίτησης διόρθωσης. Δυνατότητα αίτησης και χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (Π.Κ.Α.) για τις περιπτώσεις συναλλαγών ακινήτων μετά την Ανάρτηση.
Επικαιροποίηση Στοιχείων Επικοινωνίας
Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email κτλ)
Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου (Ν.2308/1995)
Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, εντοπισμός ακίνητου και επισύναψη όλων των απαραίτητων έγγραφων (συμβόλαια, τοπογραφικά κτλ). Πληρωμή αντίστοιχου τέλους Κτηματογράφησης μέσω κάρτας πληρωμών.
Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης
Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής της Δήλωσης του (Ν. 2308/1995), ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά, αρκεί η υποβολή στο Γραφείο Κτηματογράφησης να είναι μεταγενέστερη της 2/7/2014.
Προανάρτηση
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δηλώσεων πριν την διενέργεια της Ανάρτησης με την δυνατότητα, επανεξέτασης των στοιχείων ατελώς, εντός 45 ημερών από την διενέργεια της.
Συνεδριάσεις επιτροπών ενστάσεων
Ενημέρωση πολιτών για τον χρόνο εκδίκασης της αίτησης διόρθωσής.
Τελικά στοιχεία Κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές
Αποτελέσματα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα του κάθε πολίτη. Απεικόνιση των ακινήτων την στιγμή της λήξης της Κτηματογράφησης περιλαμβάνοντας την χωρική και νομική πληροφορία τους.
Εντοπισμός μέσω κινητού
Πρόσβαση στους χάρτες του Κτηματολογίου, μέσω του κινητού τηλεφώνου, εντοπισμός ακινήτου, σχεδιασμός και παραλαβή με email των συντεταγμένων.
;