Υπηρεσίες για Δικαστικούς Επιμελητές

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης καταχώρισης πράξεων που συντάσσετε και διακινείτε, καθώς και ηλεκτρονικής έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία, για τα ακίνητα της περιφέρειας που ασκείτε τα καθήκοντά σας.

Ψηφιακά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Επίδοσης (ΣΗΕ) της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, λειτουργεί και η νέα υπηρεσία “Ψηφιακή Επίδοση Εγγράφων στο Κτηματολόγιο για Δικαστικούς Επιμελητές” η οποία από 1/3/2024 θα είναι υποχρεωτική και θα αποτελεί τον μοναδικό τρόπο εξυπηρέτησης των Δικαστικών Επιμελητών από τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Τις αιτήσεις καταχώρισης πράξεων μπορείτε να τις υποβάλετε ψηφιακά προς τα Κτηματολογικά Γραφεία (και τα Υποκαταστήματά τους, βλ. περιοχές κάλυψης), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.30 έως ώρα 13.30, αιτήσεις καταχώρησης για τις πράξεις που έχετε συντάξει και υπογράψει ή για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε έγγραφα που διακινείτε και να παραλάβετε ψηφιακά (σε μορφή .pdf) το Πιστοποιητικό Καταχώρισης.

Επίσης, από την ίδια υπηρεσία είναι διαθέσιμη και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων. Κατά την υποβολή της αίτησης, επιλέγετε και συμπληρώνετε σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν: α) τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση, β) τα στοιχεία του προσώπου που αιτείται τη διόρθωση, γ) την υποκατηγορία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, δ) την περιγραφή του προς διόρθωση σφάλματος, ε) την αιτούμενη διορθωτική ενέργεια, στ) τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος από τα οποία προκύπτει το σφάλμα και η αιτούμενη διόρθωση και ζ) λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα / διαγράμματα που τεκμηριώνουν τη διόρθωση. Το αίτημα διόρθωσης («ΕΓΓΡΑΦΟ») δημιουργείται αυτοματοποιημένα και το υπογράφετε ψηφιακά.

Στην παρούσα φάση η υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, όταν αφορούν σε διόρθωση αρχικής εγγραφής με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» που η περίπτωσή της δεν εμπίπτει σε εκείνες που διορθώνονται από το Κτηματολογικό Γραφείο χωρίς συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου (πχ μη δηλωθείσα κυριότητα επί διαμερίσματος) και απαιτείται κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 εντός νόμιμης προθεσμίας (10 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης), για να εκκινήσει αντίστοιχα ο υπολογισμός της προθεσμίας (60 ημέρες) για τη συναίνεση του Δημοσίου ή τη διατύπωση αρνητικής απάντησης, δεν εξυπηρετούνται από την παρεχόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με αυτό το περιεχόμενο, δεν μπορεί να εναρμονιστεί με όλες τις προαναφερόμενες διαδικαστικές ενέργειες (λήψη επικυρωμένου αντιγράφου προς επίδοση, επίδοση του αντιγράφου και απάντηση Δημοσίου) και προθεσμίες. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος που αφορούν σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων για τις οποίες απαιτείται κοινοποίηση της αίτησης σε όμορους ιδιοκτήτες, καθώς και η λήψη της εισήγησης της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του Κτηματολογίου και λοιπών αντιγράφων προς επίδοση σε αυτούς. Όλες οι αιτήσεις με το προαναφερόμενο περιεχόμενο, εξακολουθούν να υποβάλλονται διά ζώσης, τηρουμένων των νόμιμων προβλεπόμενων διατυπώσεων για την κοινοποίησή τους, εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Κατά την ημέρα τοπικής αργίας, οπότε η δημόσια υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος παραμένει κλειστή, τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα εξ αποστάσεως αιτήματα για την εγγραφή πράξης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με την αιτιολογία της απαράδεκτης υποβολής. Το ίδιο ισχύει και σε όσες περιπτώσεις συντρέχει αναστολή της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, με σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου.

Η πιστοποίηση των Δικαστικών Επιμελητών ως χρηστών, καθώς και η χορήγηση προς αυτούς των κωδικών χρήστη, θα πραγματοποιείται μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού μητρώου της Ο.Δ.Ε.Ε. (portal.odee.gr), ενώ οι Δικαστικοί Επιμελητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρης ψηφιακής υπογραφής.

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταχώρηση της πράξης σας, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο θα προχωρά στην τιμολόγησή της. Αυτόματα θα λαμβάνετε ενημερωτικό mail και θα εμφανίζεται στο σύστημα το «Έντυπο Οφειλής». Το αναγραφόμενο ποσό στο «Έντυπο Οφειλής» θα πρέπει να καταβληθεί μέσω Τράπεζας, εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που φέρει το «Έντυπο Οφειλής» μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει και με χρήση web-banking. Η ηλεκτρονική εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της κάθε αίτησης που υποβάλατε. Μόλις υλοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησης, θα λάβετε το Πιστοποιητικό Καταχώρησης.


Για επίλυση προβλημάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών – Helpdesk (εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 16:00)

  • E-mail: support-odee@harica.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 99 50 00


Σύνδεσμοι : Νομοθεσία:
Για να συνεχίσετε πατήστε: ΕΙΣΟΔΟΣ