ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής έρευνας μπορεί πλέον καθημερινά και σε 24ωρη βάση, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των μηχανικών (ΦΕΚ1539/Β΄/15-4-21), να διεξάγεται απομακρυσμένα έρευνα στις κτηματολογικές εγγραφές και τα στοιχεία που τηρούνται στο σύνολο των Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, μέσω του ΚΑΕΚ του ακινήτου.

(Οδηγός χρήσης απομακρυσμένης Έρευνας Επαγ Ομάδας Μηχανικών.pdf)

Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων μπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το συντάκτη τους τα διαγράμματα του ν.4409/16 στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως καθορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2216/Β’/14-6-2018)

Η έναρξη υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά από τις 16/07/2018 για τα διαγράμματα που συντάσσονται μετά την ημερομηνία αυτή.
    -Στην παρούσα φάση δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά διαγράμματα που αφορούν καταχώριση εγγραπτέων διοικητικών πράξεων.

Ειδικότερα, οι συντάκτες μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα που κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται και προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
  • Τα διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων και τις αιτήσεις διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, στις περιοχές που λειτουργεί Κτηματολόγιο.
  • Τα τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ) που συνοδεύουν δικόγραφα

Σύμφωνα με το ν.4602/2019(Α΄45) και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110243/4885 (Δ΄4765), από την 27-01-2020 και μετά για όσα δικόγραφα θα κατατεθούν ενώπιον δικαστηρίου θα προσαρτάται πλέον μαζί με το δικόγραφο το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (ΤΔΓΜ) το οποίο θα φέρει «Δήλωση» του συντάκτη Μηχανικού προς αντικατάσταση της τεχνικής εισήγησης που εξέδιδε το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Συνεπώς και αυτά τα τοπογραφικά διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών πλέον θα ακολουθούν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Κατ’ εξαίρεση, για τις ίδιες περιπτώσεις των δικογράφων του ν.2664/98 που ασκούνται από το Ελληνικό Δημόσιο, η υποχρέωση για την προσάρτηση (ΤΔΓΜ) με Δήλωση Μηχανικού άρχεται από την 06-04-2020 και μετά. (ΟΔΗΓΙΑ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ_ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_Ν4602_19.pdf)

Η μορφοποίηση των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων περιγράφεται στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων» (ΕΚ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΨΗΦΙΑΚΩΝ_ΑΡΧΕΙΩΝ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf και PINAKAS_I_LAYERS_MODEL_AN_ΕΚ.dxf )

Για την εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο συντάκτης μηχανικός χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό χρήστη (user name, password) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Επιπλέον, για την παραγωγή ψηφιακής υπογραφής απαιτείται η προμήθεια έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU99/93 και σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001.

Τα ψηφιακά αρχεία των διαγραμμάτων που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής, υπογράφονται ψηφιακά από το συντάκτη τους (Οδηγίες: ΨΗΦΙΑΚΗ_ΥΠΟΓΡΑΦΗ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ΟΔΗΓΙΕΣ.pdf )

Η ηλεκτρονική υποβολή των ψηφιακών διαγραμμάτων γίνεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σύμφωνα με τις οδηγίες του τεύχους « Εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων» (E_SERVICES_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.pdf ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής εκδίδεται από το σύστημα για το συντάκτη το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», για κάθε νόμιμη χρήση.

Πρόσβαση στο «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» έχει κάθε ενδιαφερόμενος με χρήση του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ), μέσα από τις «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για πολίτες / Άλλες Υπηρεσίες και Προϊόντα / Αποδεικτικό υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» ή απευθείας στο σύνδεσμο https://www.ktimatologio.gr/el/e-services/apodeiktiko-ypobolis-ilektronikoy-diagrammatos.

Για θέματα τεχνικών προδιαγραφών και χρήσης της εφαρμογής, μπορείτε να απευθύνεστε στο professionalservices@ktimatologio.gr.

Για θέματα κωδικών πρόσβασης και ψηφιακών πιστοποιητικών, απευθύνεστε στο e-mail support@tee.gr και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Σχετικά με την μορφοποίηση των διαγραμμάτων και την ηλεκτρονική υποβολή τους μπορείτε να συμβουλεύεστε τα «ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ»

Για την ηλεκτρονική σύνταξη των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών καθώς και συχνών σφαλμάτων μπορείτε να συμβουλευτείτε τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Για να συνεχίσετε πατήστε: ΕΙΣΟΔΟΣ
Το παρόν έργο αποτελεί υποέργο της πράξης με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE” και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» (ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ – Ε.Ε.).